Tamil

க வரிசை

க வரிசை சொற்கள் க – கரடிகா – கால்கி – கிளிகீ – கீரைகு – குரங்குகூ – கூடைகெ – கெண்டிகே – கேடயம்கை – கைகொ – கொடிகோ – கோட்டைகௌ – கௌதாரி பயிற்சி

க வரிசை Read More »

error:
Scroll to Top