பால்: அறத்துப்பால் இயல்: பாயிரவியல் அதிகாரம் 4: அறன் வலியுறுத்தல் குறள் 31 சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்குஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு விளக்கம் அறம் சிறப்பையும் அளிக்கும்; செல்வத்தையும் அளிக்கும்; ஆகையால் உயிருள்ள மனிதருக்கு அத்தகைய