1 முதல் 10 வரையிலான எண்களுக்கான பயிற்சி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தடம் பதித்தல் என்ற முறையில் எண்களைத் தெரிந்துகொண்டு எழுதிப் பழகுவதற்கு ஏற்றது. ஒவ்வொரு மேகத்தின் கீழே இருக்கும் நீர்த்துளிகளையும் எண்ணி புள்ளிகளின் மேல் தடம் பதித்து எண்களை