தமிழ் மொழியில் வாரத்தின் நாள்கள் மொத்தம் ஏழு. ஞாயிறு முதல் சனி வரையிலான வாரத்தின் நாள்களுக்கான பாடல் இது. வாரத்தின்  நாள்கள்   ஏழுஞாயிறு  முதல்  சனி  பாரு வாரத்தின்  நாள்கள்  ஏழுஞாயிறு  முதல்  சனி  பாரு