வண்ணங்கள் | Colors | 2 in 1 Worksheet

இந்தப் பயிற்சித்தாளில் 12 வண்ணங்கள் கொண்ட வட்டங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு வட்டத்தையும் அதற்கு இணையான தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலச் சொல்லுடன் சரியாகப் பொருத்தும் பயிற்சி இது.

In this matching worksheet, kids will learn different colors in both Tamil and English simultaneously. It is very effective among young learners who are a beginner of Tamil and an advanced learner of English or vice versa. Avail free download by clicking the “Download” button below.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top