உயிர்மெய் – 1 | அறிந்து வண்ணமிடுதல்

உயிர் மற்றும் மெய் ஆகிய இரண்டு வகை எழுத்துகளின் சேர்க்கையை நாம் உயிர்மெய் எழுத்து என்று அழைக்கிறோம். 

 உயிர் எழுத்துகள் 
அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ

மெய் எழுத்துகள் 
க் ங் ச் ஞ் ட் ண் த் ந் ப் ம் ய் ர் ல் வ் ழ் ள் ற் ன்

உயிர்மெய் எழுத்துகள்
க – னௌ

எழுத்துகளை முழுமையாக அறிய தமிழ் எழுத்துகளின் அட்டவணை செல்லவும்.

சரியான உயிர் + மெய் = உயிர்மெய் எழுத்தை பயிற்சித்தாளில் உள்ள கட்டத்தில் நிரப்புக. எழுத்திற்கு ஏற்றவாறு ஊதற்பந்திற்கு வண்ணமிடுக.

பயிற்சித்தாளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் “பதிவிறக்கு” என்ற பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top