எண்கள் | Numbers | 11 – 20

11 முதல் 20 வரையிலான எண்கள் ஒவ்வொன்றையும் அதற்கு இணையான தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலச் சொல்லுடன் சரியாகப் பொருத்தும் பயிற்சி இது.

In this matching worksheet, kids will learn the numbers 11 to 20 in both Tamil and English simultaneously. It is very effective among young learners who could be a beginner of Tamil and an advanced learner of English or vice versa. Avail free download by clicking the Download button below.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top