அறிந்து நிரப்புதல்

எழுத்துக் கணக்கு – 4 | அறிந்து நிரப்புதல்

எழுத்துக் கணக்கு என்னும் இப்பகுதியில் உயிரெழுத்துகள், மெய்யெழுத்துகள் மற்றும் உயிர்மெய் எழுத்துகளைச் சரியாக நிரப்பும் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்காங்கே விடுபட்டுள்ள எழுத்துகளை ஒலியின் அடிப்படையில் கணக்கிட்டு எழுத வேண்டும்.  சான்றுகள்: ட் ➕ ஏ = டே டே ➖ ட் = ஏ டே ➖ ஏ = ட் இந்தப் பயிற்சியைத் தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் குழந்தைகள் தமிழ் எழுத்துகளையும் அவற்றின் ஒலி வேறுபாடுகளையும் நன்றாக அடையாளம் காண்பார்கள். இந்தப் பயிற்சித்தாள் சிறுவர்களுக்கு தமிழ் […]

எழுத்துக் கணக்கு – 4 | அறிந்து நிரப்புதல் Read More »

எழுத்துக் கணக்கு – 3 | அறிந்து நிரப்புதல்

எழுத்துக் கணக்கு என்னும் இப்பகுதியில் உயிரெழுத்துகள், மெய்யெழுத்துகள் மற்றும் உயிர்மெய் எழுத்துகளைச் சரியாக நிரப்பும் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்காங்கே விடுபட்டுள்ள எழுத்துகளை ஒலியின் அடிப்படையில் கணக்கிட்டு எழுத வேண்டும்.  சான்றுகள்: ய் ➕ ஊ = யூ யூ ➖ ய் = ஊ யூ ➖ ஊ = ய் இந்தப் பயிற்சியைத் தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் குழந்தைகள் தமிழ் எழுத்துகளையும் அவற்றின் ஒலி வேறுபாடுகளையும் நன்றாக அடையாளம் காண்பார்கள். இந்தப் பயிற்சித்தாள் சிறுவர்களுக்கு தமிழ்

எழுத்துக் கணக்கு – 3 | அறிந்து நிரப்புதல் Read More »

எழுத்துக் கணக்கு – 2 | அறிந்து நிரப்புதல்

எழுத்துக் கணக்கு என்னும் இப்பகுதியில் உயிரெழுத்துகள், மெய்யெழுத்துகள் மற்றும் உயிர்மெய் எழுத்துகளைச் சரியாக நிரப்பும் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்காங்கே விடுபட்டுள்ள எழுத்துகளை ஒலியின் அடிப்படையில் கணக்கிட்டு எழுத வேண்டும்.  சான்றுகள்: ங் ➕ ஈ = ஙீ ஙீ ➖ ங் = ஈ ஙீ ➖ ஈ = ங் இந்தப் பயிற்சியைத் தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் குழந்தைகள் தமிழ் எழுத்துகளையும் அவற்றின் ஒலி வேறுபாடுகளையும் நன்றாக அடையாளம் காண்பார்கள். இந்தப் பயிற்சித்தாள் சிறுவர்களுக்கு தமிழ்

எழுத்துக் கணக்கு – 2 | அறிந்து நிரப்புதல் Read More »

எழுத்துக் கணக்கு – 1 | அறிந்து நிரப்புதல்

எழுத்துக் கணக்கு என்னும் இப்பகுதியில் உயிரெழுத்துகள், மெய்யெழுத்துகள் மற்றும் உயிர்மெய் எழுத்துகளைச் சரியாக நிரப்பும் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்காங்கே விடுபட்டுள்ள எழுத்துகளை ஒலியின் அடிப்படையில் கணக்கிட்டு எழுத வேண்டும்.  சான்றுகள்: க் ➕ ஏ = கே கே ➖ க் = ஏ கே ➖ ஏ = க் இந்தப் பயிற்சியைத் தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் குழந்தைகள் தமிழ் எழுத்துகளையும் அவற்றின் ஒலி வேறுபாடுகளையும் நன்றாக அடையாளம் காண்பார்கள். இந்தப் பயிற்சித்தாள் சிறுவர்களுக்கு தமிழ்

எழுத்துக் கணக்கு – 1 | அறிந்து நிரப்புதல் Read More »

கா-னா | “ஆ” வரிசை | அறிந்து நிரப்புதல்

கா-னா வரையிலான “ஆ” வரிசை உயிர்மெய் எழுத்துகளைச் சரியாக நிரப்பும் பயிற்சி. வண்ண வண்ண படங்களும் அவற்றிற்கு ஏற்ற சொற்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு சொல்லிலும் கா முதல் னா வரையிலான ஏதோ ஒரு “ஆ” வரிசை உயிர்மெய் எழுத்து விடுபட்டுள்ளது. படத்தைப் பார்த்து அதன் பெயரைக் கூறிக்கொண்டே சரியான உயிர்மெய் எழுத்தை எழுத வேண்டும். இந்தப் பயிற்சியைத் தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் குழந்தைகள் “ஆ” வரிசை உயிர்மெய் எழுத்துகளை நன்றாக அடையாளம் காண்பார்கள். சொற்களுக்கு ஏற்ற படங்கள்

கா-னா | “ஆ” வரிசை | அறிந்து நிரப்புதல் Read More »

error:
Scroll to Top