நிழற்பொருத்தம்

விலங்குகள் | நிழல் பொருத்தம்

ஐந்து விதமான விலங்குகள் இப்பயிற்சித்தாளில் உள்ளன. விலங்குகளுக்கு வண்ணம் தீட்டி அவற்றைச் சரியான நிழலுடன் பொருத்தும் பயிற்சி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சித்தாளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய பச்சை நிற பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

விலங்குகள் | நிழல் பொருத்தம் Read More »

கடல் விலங்குகள் | நிழல் பொருத்தம்

ஐந்து விதமான கடல் விலங்குகள் இப்பயிற்சித்தாளில் உள்ளன. கடல் விலங்குகளுக்கு வண்ணம் தீட்டி அவற்றைச் சரியான நிழலுடன் பொருத்தும் பயிற்சி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சித்தாளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய பச்சை நிற பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

கடல் விலங்குகள் | நிழல் பொருத்தம் Read More »

ஆடைகள் | நிழல் பொருத்தம்

ஐந்து விதமான ஆடைகள் இப்பயிற்சித்தாளில் உள்ளன. ஆடைகளுக்கு வண்ணம் தீட்டி அவற்றைச் சரியான நிழலுடன் பொருத்தும் பயிற்சி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சித்தாளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய பச்சை நிற பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

ஆடைகள் | நிழல் பொருத்தம் Read More »

இலைகள் | நிழல் பொருத்தம்

ஐந்து விதமான இலைகள் இப்பயிற்சித்தாளில் உள்ளன. இலைகளுக்கு வண்ணம் தீட்டி அவற்றைச் சரியான நிழலுடன் பொருத்தும் பயிற்சி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சித்தாளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய பச்சை நிற பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

இலைகள் | நிழல் பொருத்தம் Read More »

காலணித் தடங்கள் | நிழல் பொருத்தம்

ஐந்து விதமான காலணிகள் மற்றும் காலணித் தடங்கள் இப்பயிற்சித்தாளில் உள்ளன. காலணிகளுக்கு வண்ணம் தீட்டி அவற்றைச் சரியான தடத்துடன் பொருத்தும் பயிற்சி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சித்தாளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய பச்சை நிற பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

காலணித் தடங்கள் | நிழல் பொருத்தம் Read More »

error:
Scroll to Top