வேற்றுமை – இலக்கணம்

 

 

🎭 வேற்றுமை 🎭

   • பெயர்ச்சொல்லின் பொருளை வேறுபடுத்துவது வேற்றுமை.

 

 

🤝 வேற்றுமை உருபு 🤝

   • பெயர்ச்சொல்லின் இறுதியில் ஒரு உறுப்பாக இணையும் ஒட்டு சொல் வேற்றுமை உருபு எனப்படும்.

   • தனித்து பொருள் தராது.

🚨  சான்று  🚨

தமிழ் +தமிழ்

தமிழ் + = தமிழை

பெயர்ச்சொல் வேற்றுமை உருபு
தமிழ்

இங்கு தமிழ் = பெயர்ச்சொல்;  = வேற்றுமை உருபு.

 

 

🙌 சொல்லுருபு 🙌

   • பெயர்ச்சொல்லிற்கு அடுத்து ஒரு தனிச்சொல்லாக இணையும் சொல் சொல்லுருபு எனப்படும்.

   • தனித்து பொருள் தரும்.

🚨  சான்று  🚨

ஊர் + இல் + இருந்து  =  ரில் இருந்து

ஊர் + இல் + இருந்து  =  ரிலிருந்து

பெயர்ச்சொல் வேற்றுமை உருபு சொல்லுருபு
ஊர் இல் இருந்து

இங்கு ஊர் = பெயர்ச்சொல்;  இல் = வேற்றுமை உருபு;  இருந்து = சொல்லுருபு.

 

 

📣 வேற்றுமையின் பயன் 📣

   • பெயர்ச்சொல்லிற்கும் அதனை அடுத்துள்ள சொல்லிற்குமான தொடர்பைத் தெளிவுபடுத்தும்.

 

🚨  சான்றுகள்  🚨

அவன் கவின் பார்த்தான். 🤔
அவன் கவினைப் பார்த்தான்.

அவன் கவின் சிரித்தான். 🤔
அவன் கவினால் சிரித்தான்.

அவன் கவின் எடுத்தான். 🤔
அவன் கவினுக்கு எடுத்தான்.

அது கவின் குதிரை. 🤔
அது கவினின் குதிரை.

 

 

8️⃣ வேற்றுமையின் வகைகள் 8️⃣

 1. முதலாம் வேற்றுமை (எழுவாய்)
 2. இரண்டாம் வேற்றுமை (செயப்படுபொருள்)
 3. மூன்றாம் வேற்றுமை (கருவி)
 4. நான்காம் வேற்றுமை (கொடை)
 5. ஐந்தாம் வேற்றுமை (நீங்கல்)
 6. ஆறாம் வேற்றுமை (உடைமை)
 7. ஏழாம் வேற்றுமை (இடம்)
 8. எட்டாம் வேற்றுமை (விளி)

 

 

⏳ வேற்றுமையின் கால மாற்றம் ⏳

 

📕 வேற்றுமை அட்டவணை 📕

 

🙋‍♀️ வேற்றுமை பயிற்சி 🙋‍♀️

 

🎥 வேற்றுமை வகுப்பு 🎥

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top