மிட்டாய் | எழுத்துகள் | அறிந்து வண்ணமிடுதல்

எழுத்துகள் ஒவ்வொன்றையும் அறிந்து அவற்றிற்கு ஏற்றவாறு மிட்டாய்களுக்கு வண்ணமிடும் பயிற்சித்தாள்.

? உயிர் எழுத்துகள் ?
அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ

? மெய் எழுத்துகள் ?
க் ங் ச் ஞ் ட் ண் த் ந் ப் ம் ய் ர் ல் வ் ழ் ள் ற் ன்

? உயிர்மெய் எழுத்துகள் ?
க – னௌ

முழுமையாக அறிய தமிழ் எழுத்துகளின் அட்டவணை செல்லவும்.

பயிற்சித்தாளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் “பதிவிறக்கு” என்ற பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top