திருக்குறள்

திருக்குறள் 76 – அறத்திற்கே அன்பு | அதிகாரம் 8 – அன்புடைமை

பால்: அறத்துப்பால் இயல்: இல்லறவியல் அதிகாரம் 8: அன்புடைமை குறள் 76 அறத்திற்கே அன்பு சார்பென்ப அறியார்மறத்திற்கும் அஃதே துணை விளக்கம் அறியாதவர், அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணையாகும் என்று கூறுவர். ஆனால், வீரத்திற்கும் அன்பு துணையாகும். சொற்பொருள் அறத்திற்கே – அறத்திற்கு மட்டும்அன்பு – நேயம்சார்பென்ப – துணை என்பர்அறியார் – அறியாதவர்மறத்திற்கும் – வீரத்திற்கும்அஃதே – அதுவேதுணை – உதவும் Section: Virtue Category: Domestic Virtue Chapter 8: Possession of Love […]

திருக்குறள் 76 – அறத்திற்கே அன்பு | அதிகாரம் 8 – அன்புடைமை Read More »

திருக்குறள் 75 – அன்புற்று அமர்ந்த | அதிகாரம் 8 – அன்புடைமை

பால்: அறத்துப்பால் இயல்: இல்லறவியல் அதிகாரம் 8: அன்புடைமை குறள் 75 அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்துஇன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு விளக்கம் உலகில் இன்புற்று வாழ்கின்றவர் அடையும் சிறப்பு, அன்பு கொண்டு வாழும் வாழ்கையின் பயன் என்று கூறலாம். சொற்பொருள் அன்புற்று – அன்பு கொண்டுஅமர்ந்த – பொருந்தி வாழ்ந்தவழக்கென்ப – வாழ்க்கையின் பயன் என்பர்வையகத்து – உலகில்இன்புற்றார் – இன்பம் அடைந்தவர்எய்தும் – பெறும்சிறப்பு – பெருமை Section: Virtue Category: Domestic Virtue Chapter

திருக்குறள் 75 – அன்புற்று அமர்ந்த | அதிகாரம் 8 – அன்புடைமை Read More »

திருக்குறள் 74 – அன்புஈனும் ஆர்வம் | அதிகாரம் 8 – அன்புடைமை

பால்: அறத்துப்பால் இயல்: இல்லறவியல் அதிகாரம் 8: அன்புடைமை குறள் 74 அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்நண்புஎன்னும் நாடாச் சிறப்பு விளக்கம் அன்பு பிறரிடம் விருப்பம் உடையவராக வாழும் தன்மையைத் தரும்: அஃது எல்லோரிடத்தும் நட்பு என்று சொல்லப்படும் அளவற்ற சிறப்பைத் தரும். சொற்பொருள் அன்புஈனும் – அன்பு கொடுக்கும்ஆர்வம் – விருப்பம்உடைமை – தன்மைஅதுஈனும் – அது கொடுக்கும்நண்புஎன்னும் – நட்பு என்னும்நாடா – அளவற்றசிறப்பு – பெருமை Section: Virtue Category: Domestic Virtue

திருக்குறள் 74 – அன்புஈனும் ஆர்வம் | அதிகாரம் 8 – அன்புடைமை Read More »

thirukkural #73

திருக்குறள் 73 – அன்போடு இயைந்த | அதிகாரம் 8 – அன்புடைமை

பால்: அறத்துப்பால் இயல்: இல்லறவியல் அதிகாரம் 8: அன்புடைமை குறள் 73 அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்குஎன்போடு இயைந்த தொடர்பு விளக்கம் அருமையான உயிர்க்கு உடம்போடு பொருந்தி இருக்கின்ற உறவு, அன்போடு பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கையின் பயன் என்று கூறுவர். சொற்பொருள் அன்போடு – அன்புடன்இயைந்த – பொருந்தியவழக்கென்ப – வாழ்க்கை என்பதுஆருயிர்க்கு – அருமையான உயிருக்குஎன்போடு – எலும்புடன்இயைந்த – பொருந்தியதொடர்பு – பயன் Section: Virtue Category: Domestic Virtue Chapter 8: Possession

திருக்குறள் 73 – அன்போடு இயைந்த | அதிகாரம் 8 – அன்புடைமை Read More »

திருக்குறள் 72 – அன்பிலார் எல்லாம் | அதிகாரம் 8 – அன்புடைமை

பால்: அறத்துப்பால் இயல்: இல்லறவியல் அதிகாரம் 8: அன்புடைமை குறள் 72 அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்என்பும் உரியர் பிறர்க்கு விளக்கம் அன்பு இல்லாதவர் அனைத்து பொருள்களையும் தமக்கே உரிமையாக்கி வாழ்வர்; அன்பு உடையவரோ தம் உடல், பொருள், ஆவி ஆகிய அனைத்தையும் பிறருக்கு உரிமையாக்கி வாழ்வர். சொற்பொருள் அன்பிலார் – அன்பு இல்லாதவர்எல்லாம் – அனைத்தையும்தமக்குரியர் – தனக்கு மட்டும் வைத்துக்கொள்வர்அன்புடையார் – அன்பு உடையவர்என்பும் – எலும்பையும்உரியர் – உடைமை ஆக்குவர்பிறர்க்கு – பிற

திருக்குறள் 72 – அன்பிலார் எல்லாம் | அதிகாரம் 8 – அன்புடைமை Read More »

error:
Scroll to Top