சொற்கள்

 

எழுத்துக் கணக்கு

 

உயிர் – மெய் – உயிர்மெய்

 

உயிரெழுத்துகள்

 

மெய்ழுயெத்துகள்

 

குறில் – நெடில்

 

உயிர்மெய் சக்கரம்

error:
Scroll to Top