சொற்பொருத்தம்

 

உயிர் + மெய்

க – கௌ

ங – ஙௌ

ச – சௌ

ஞ – ஞௌ

ட – டௌ

ண – ணௌ

த – தௌ

ந – நௌ

ப – பௌ

ம – மௌ

ய – யௌ

ர – ரௌ

ல – லௌ

வ – வௌ

 

நிழல்கள்

 

தமிழ் – ஆங்கிலம்

error:
Scroll to Top