வண்ணங்கள்

 

ஒலிகள்

க – ன

 

உயிர், மெய், உயிர்மெய் – எழுத்துகள்

 

உயிர் + மெய்

 

குறில் நெடில் – வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம்

 

உயிரெழுத்துகள்

error:
Scroll to Top